Tájékoztató a Víz Világnap játékban való részvételhez szükséges adatkezelésről

(A regisztrációval a játékos elfogadja az alábbiakat.)

 

Adatkezelési tájékoztató

 

a Víz Világnapja pályázatban résztvevők részére

 

 

 

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum), mint pályázat kiírója ezúton tájékoztatja a Víz Világnapja pályázatban résztvevőket a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

 

1. Az adatkezelő

 

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (a továbbiakban: Duna Múzeum) (székhely: 2500 Esztergom, Kölcsey utca 2., e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

2. A kezelt adatok köre

 

A Víz Világnapja pályázatban részt venni kívánó felhasználóknak a pályázati részvétel érdekében a www.dunamuzeum.hu honlapon személyes adataik – név, születési név, születési hely, idő, lakcím, levelezési cím, telefonszám, mobilszám adatok – megadásával regisztrálniuk kell. Adataik megadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak, hogy a Múzeum a személyes adataikat a Víz Világnapja pályázati eljárása és lebonyolítása folyamán kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 

3. Az adatkezelés célja

 

A 2. pont szerinti személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy vonatkozásában a pályázat elnyerésére vonatkozó alkalmasság elbírálásra kerülhessen, alkalmasságának megállapítása, és ezáltal a pályázott támogatása elnyerése esetén részére a támogatás teljesíthető legyen, továbbá a pályázati folyamat során a vele való kapcsolattartás biztosított legyen. Adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a pályázatban szereplő, különösen a fentiekben részletezett célokhoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázati eljárás lezárásáig (azaz előreláthatólag év és legalább hónap, de ha lehet nap is, nyertes pályázat esetén a pályázati jogosultság vizsgálata érdekében a pályázat lebonyolítását követő 5. naptári év végéig irattárában és/vagy elektronikus adathordozón megőrzi.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

 

A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő – a célhoz kötöttség szempontjának szigorú figyelembe vételével kiválasztott munkakörben dolgozó  munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a Moodle zárt oktatórendszer programban kerül sor.
Az adatkezelő a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatokat a 3. pontban részletezett célhoz kötötten kezeli. Ezen adatokat a pályázat végrehajtásában együttműködő szervezetek, úgymint Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére továbbítja.
 

 6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztrált felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogokról az Infotv. rendelkezik.

 

7. Adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok tárolása a Moodle zárt oktatórendszerben történik. A fizikai védelem elektronikus beléptető rendszerrel, az informatikai rendszerben tárolt adatok védelme az irányadó szakmai elvárásoknak és protokolloknak megfelelően biztosított.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

9. Kikötés

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

 

 

Alább megtalálható a kitöltendő és szkennelve visszaküldendő űrlap korosztályok szerint:

Óvodások és általános iskolások részére

Középiskolások részére

A kitöltött dokumentumok feltöltésére a Víz Világnap játék regisztrációjánál lesz lehetőség!

 

 

 

   Támogatóink:
     
        OVF logo 60px   DM logo 400x800      EGOM logo szines 1HU
 

 

 
    viziterv     pureco logo        bfnp lc        dinpi logo kicsi       logo bgyh        BNPlogo
      
    pilisi parkerdo        KISCELLI     nestle     eventhand     2016 sztaki logo kek